Duraboyz: Ochir Bainov, Dima Shatalov, Nikita Kostenko, Alexey Krasniy, Yura Renov, Nikita Malakhov, Markel Andronov, Pasha Kryukov, Alexandr Kartashov, Misha Tyamaev. Moscow 2021 @duraboyz